Llenguatge Musical

El curs de llenguatge musical mostra a l’alumne una gran varietat d’àmbits de la música, des de la teoría fins la composició.

Amb aquests coneixements l’alumne tindrà un millor aprenentatge de l’instrument i una visió més àmplia de la música i les seves aplicacions. El curs combina aspectos teòrics i tècnics amb exercicis pràctics. Aquests exercicis inclouen:

  • solfeig: aprendre a afinar les notes i cantar melodies a una o més veus, amb o sense piano.
  • teoría musical : estudi d’escales, acords, tonalitats, etc.
  • dictats musicals : per desenvolupar la oïda amb la sonoritat del piano i altres instruments.
  • lectura a primera vista : augmenta l’agilitat mental amb la capacitat de llegir i entonar melodies no conegudes anteriorment.
  • anàlisi d’obres : estudi de l’estructura d’una obra, les seves parts i el seu desenvolupament per a una millor interpretació.
  • harmonia: estudi del conjunt d’acords i la seva combinació mitjançant unes normes establertes.
  • composició : creació de petites melodies per aplicar els coneixements adquirits en harmonia i anàlisi d’obres.
  • cultura musical: estudi de diferents gèneres i tipus musicals : música oriental, dodecafonía, música clàssica, moderna, etc.

El llenguatge musical és una assignatura bàsica per a qualsevol músic ja que amb ella s’adquireixen els coneixements bàsics i avançats de música, esencial per tocar qualsevol instrument o cantar.

Preu pel llenguatge musical variable según el nivell:

  • 60 min/setmana: 35 €/mes
  • 60 min/setmana: 45 €/mes
Publicat a Cursos i Classes - Classes Col•lectives